Category bot

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome
Giới thiệu về 1 series 4 bài viết về việc tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Các bài viết sẽ giới thiệu và diễn giải các khái niệm về Genetic Algorithm, cũng như hướng dẫn cụ thể các bước engineering, như thiết kế hệ thống, lấy input là image và xử lý, cách train hệ thống. Có 2 version bot là hardcode version và neural network version train bởi Genetic Algorithm.

Tulip Tulip, 27 Apr 2019

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 1) - Hardcode version
Bài viết đầu tiên trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ implement bot theo hardcode version.

11 Apr 2018

Category TRex Chrome

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome
Giới thiệu về 1 series 4 bài viết về việc tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Các bài viết sẽ giới thiệu và diễn giải các khái niệm về Genetic Algorithm, cũng như hướng dẫn cụ thể các bước engineering, như thiết kế hệ thống, lấy input là image và xử lý, cách train hệ thống. Có 2 version bot là hardcode version và neural network version train bởi Genetic Algorithm.

Tulip Tulip, 27 Apr 2019

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 1) - Hardcode version
Bài viết đầu tiên trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ implement bot theo hardcode version.

11 Apr 2018

Category GA

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome
Giới thiệu về 1 series 4 bài viết về việc tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Các bài viết sẽ giới thiệu và diễn giải các khái niệm về Genetic Algorithm, cũng như hướng dẫn cụ thể các bước engineering, như thiết kế hệ thống, lấy input là image và xử lý, cách train hệ thống. Có 2 version bot là hardcode version và neural network version train bởi Genetic Algorithm.

Tulip Tulip, 27 Apr 2019

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 1) - Hardcode version
Bài viết đầu tiên trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ implement bot theo hardcode version.

11 Apr 2018

Category esport

Something new under the sun
Kinh Thánh có mấy lời rằng: Ðiều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nhưng dưới ánh mặt trời, nhiều thứ đang thay đổi.

Tulip Tulip, 31 Oct 2018

No king rules forever
Nói về 1 năm biến động của League of Legends. Cả thế giới thay đổi.

Tulip Tulip, 08 Sep 2018

Category lol

Something new under the sun
Kinh Thánh có mấy lời rằng: Ðiều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nhưng dưới ánh mặt trời, nhiều thứ đang thay đổi.

Tulip Tulip, 31 Oct 2018

No king rules forever
Nói về 1 năm biến động của League of Legends. Cả thế giới thay đổi.

Tulip Tulip, 08 Sep 2018

Category Web

Chuyển nhà và trăm thứ liên quan
Chuyển theme cho blog, từ Flexible-Jekyll qua Mediumish.

Tulip Tulip, 30 Mar 2019

Category Jekyll

Chuyển nhà và trăm thứ liên quan
Chuyển theme cho blog, từ Flexible-Jekyll qua Mediumish.

Tulip Tulip, 30 Mar 2019

Category Migrate

Chuyển nhà và trăm thứ liên quan
Chuyển theme cho blog, từ Flexible-Jekyll qua Mediumish.

Tulip Tulip, 30 Mar 2019

Category game

Bàn về Child of light
Bàn về việc phát triển và cảm thụ cảm xúc nhân vật trong game Child of light

Tulip Tulip, 31 Mar 2019

Category story telling

Bàn về Child of light
Bàn về việc phát triển và cảm thụ cảm xúc nhân vật trong game Child of light

Tulip Tulip, 31 Mar 2019

Category child of light

Bàn về Child of light
Bàn về việc phát triển và cảm thụ cảm xúc nhân vật trong game Child of light

Tulip Tulip, 31 Mar 2019