Bàn về Child of light
Bàn về việc phát triển và cảm thụ cảm xúc nhân vật trong game Child of light

Tulip Tulip, 31 Mar 2019

Chuyển nhà và trăm thứ liên quan
Chuyển theme cho blog, từ Flexible-Jekyll qua Mediumish.

Tulip Tulip, 30 Mar 2019