Tóm tắt lại bài Steve Jobs and the Founder’s Pain (http://www.aaronsw.com/weblog/stevepain)

Tulip Tulip, 12 Dec 2018

shower thought 23-11-2018

Tulip Tulip, 23 Nov 2018

Vấn đề nên xử lý như nào với Memory khi train RL

Tulip Tulip, 16 Nov 2018

shower thought 16-11-2018

Tulip Tulip, 16 Nov 2018