Làm quen với OpenAI gym
Làm quen với OpenAI gym thông qua game Cartpole.

Tulip Tulip, 30 Oct 2018

TIR - Today I read - My weakness as a Data scientist
Tóm tắt lại bài viết My weakness as a Data scientist ở Toward data science(https://towardsdatascience.com/my-weaknesses-as-a-data-scientist-1310dab9f566)

Tulip Tulip, 28 Oct 2018

TIL - Cài đặt environment trên máy ảo Debian của Google cloud
Cài đặt environment trên máy ảo Debian của Google cloud

Tulip Tulip, 26 Oct 2018

Review 10 tháng đầu 2018
Tổng kết cho 10 tháng của 2018, cũng như là bài mở đầu cho các review hàng tháng của mình

Tulip Tulip, 24 Oct 2018

No king rules forever
Nói về 1 năm biến động của League of Legends. Cả thế giới thay đổi.

Tulip Tulip, 08 Sep 2018