TIR - Today I read - My weakness as a Data scientist
Tóm tắt lại bài viết My weakness as a Data scientist ở Toward data science(https://towardsdatascience.com/my-weaknesses-as-a-data-scientist-1310dab9f566)

Tulip Tulip, 28 Oct 2018

TIL - Cài đặt environment trên máy ảo Debian của Google cloud
Cài đặt environment trên máy ảo Debian của Google cloud

Tulip Tulip, 26 Oct 2018

Review 10 tháng đầu 2018
Tổng kết cho 10 tháng của 2018, cũng như là bài mở đầu cho các review hàng tháng của mình

Tulip Tulip, 24 Oct 2018

No king rules forever
Nói về 1 năm biến động của League of Legends. Cả thế giới thay đổi.

Tulip Tulip, 08 Sep 2018

Làm quen với TensorFlow qua giải bài toán Linear regression
TensorFlow là một framework về machine learning, đặc biệt chuyên về Deep learning của Google. Bài viết này nhằm mục đích làm quen với một vài khái niệm, cũng như flow khi dùng TensorFlow giải quyết các bài toán, mà cụ thể ở đây là bài toán Linear regression.

Tulip Tulip, 10 Aug 2018