Tính tổng số cách để biểu diễn 1 số N dưới dạng tổng của 1 và 3


Posted on 19 Dec 2020

Hôm nọ, mình có đọc 1 bài toán như thế này:

Tính số cách để biểu diễn 1 số N dưới dạng tổng của 1 và 3. Với N lớn, tính phần dư khi chia cho 10**9+7 (why 10^9+7? Because: https://www.geeksforgeeks.org/modulo-1097-1000000007/?ref=rp)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Input : N = 4
Output : 4 
Explanation: 1+1+1+1 
       1+3
       3+1 
       4 

Input : N = 5 
Output : 4
Explanation: 1 + 1 + 1 + 1 + 1
       1 + 1 + 3
       1 + 3 + 1
       3 + 1 + 1

Lời giải thông thường: tính hoán vị

Hoặc là chỉnh hợp tổ hợp gì đó =))) Cách này về cơ bản thì cũng đúng thôi, nhưng tính toán thì hơi phiền.

Một cách đánh giá khác

Lẽ dĩ nhiên, ta có: F(n) = F(n-1) + F(n-3).

Từ đây ta có 1 số cách làm như sau:

Dùng đệ quy

Code nhanh thì như này:

1
2
3
4
5
def F1(n):
  if n < 3:
    return 1
  else:
    return F1(n-1) + F1(n-3)

Dĩ nhiên cách này chậm, hãy đừng hỏi mình O(n) vì giờ là 1h đêm cmnr =)))

Dùng array lưu giá trị

Nhanh hơn 1 chút, ta cải tiến bằng:

1
2
3
4
5
6
7
def F2(n):
  DP = [0 for i in range(0, n + 1)] 
  DP[0] = DP[1] = DP[2] = 1
  DP[3] = 2
  for i in range(4, n + 1): 
    DP[i] = DP[i - 1] + DP[i - 3]
  return DP[n]

Cách này nhanh hơn nhiều, mỗi tội tốn bộ nhớ.

Lưu tạm giá trị thay vì lưu vào bảng

Cải tiến vấn đề bộ nhớ của cách trên.

1
2
3
4
5
6
7
def F3(n):
  if n < 3:
    return 1
  a, b, c = 1, 1, 1
  for i in range(3, n+1):
    a, b, c = a+c, a, b
  return a%1000000007

Cách này nhanh và ổn. Nhưng với N lớn, ví như 1 tỷ, chắc chắn nó chạy sẽ rất lâu bởi lẽ python xử lý lâu thật =))) Ví như đếm từ 0 tới 100 triệu đã mất hơn 6s thì đừng nghĩ tới 1 tỷ :)))

1
2
3
4
5
6
>>> start=time.time()
>>> for i in range(10**8):
...   continue
... 
>>> print(time.time() - start)
6.51268792152

Vậy với N lớn, tầm 1 tỷ thì ta phải làm như nào? Một cách tự nhiên (thật ra éo tự nhiên lắm haha), mình biết các bài toán dạng này luôn có 1 công thức để tính. Bằng 1 xíu thủ thuật, mình đã tìm ra công thức (thủ thuật google thôi =)))))

Dùng công thức tính trực tiếp

Công thức đây:

1
2
def F4(n):
  return round(0.6114919919508175*1.465571231876768**n)%1000000007

Về cơ bản cách này nhanh :))) Nhưng có 2 vấn đề nó gặp phải: 1 là overflow (hay từ khác nhỉ?), 2 là việc làm tròn với số thập phân sẽ dẫn tới kết quả không chính xác. Ok, vậy là tuy ấn tượng nhưng cách này không dùng với N lớn được.

Và cách giải phức tạp nhưng chạy nhanh cuối cùng

Về cơ bản chúng ta có công thức sau


Công thức sau khi tính toán

Áp công thức này thì ta có đoạn code như này (note: thật ra nếu code bằng numpy thì sẽ nhanh hơn, tốt hơn, tiện hơn).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
def mul_metrix_1(m1, m2):
  return (
    m1[0][0] * m2[0] + m1[0][1] * m2[1] + m1[0][2]*m2[2],
    m1[1][0] * m2[0] + m1[1][1] * m2[1] + m1[1][2]*m2[2],
    m1[2][0] * m2[0] + m1[2][1] * m2[1] + m1[2][2]*m2[2],
  )


def mul_matrix(m1, m2):
  const = 1000000007
  return (
    ((m1[0][0] * m2[0][0] + m1[0][1] * m2[1][0] + m1[0][2] * m2[2][0])%const, (m1[0][0] * m2[0][1] + m1[0][1] * m2[1][1] + m1[0][2] * m2[2][1])%const, (m1[0][0] * m2[0][2] + m1[0][1] * m2[1][2] + m1[0][2] * m2[2][2])%const),
    ((m1[1][0] * m2[0][0] + m1[1][1] * m2[1][0] + m1[1][2] * m2[2][0])%const, (m1[1][0] * m2[0][1] + m1[1][1] * m2[1][1] + m1[1][2] * m2[2][1])%const, (m1[1][0] * m2[0][2] + m1[1][1] * m2[1][2] + m1[1][2] * m2[2][2])%const),
    ((m1[2][0] * m2[0][0] + m1[2][1] * m2[1][0] + m1[2][2] * m2[2][0])%const, (m1[2][0] * m2[0][1] + m1[2][1] * m2[1][1] + m1[2][2] * m2[2][1])%const, (m1[2][0] * m2[0][2] + m1[2][1] * m2[1][2] + m1[2][2] * m2[2][2])%const)
  )


def pow_matrix(m, n):
  if n == 1:
    return m
  elif n % 2 == 0:
    a = pow_matrix(m, n / 2)
    return mul_matrix(a, a)
  else:
    return mul_matrix(pow_matrix(m, n - 1), m)


def f(n):
  if n == 0:
    return 1
  if n == 1:
    return 1
  if n == 2:
    return 1
  a = ((1,0,1), (1,0,0), (0,1,0))
  an = pow_matrix(a, n)
  pair_0 = (1,1,1)
  pair_n = mul_metrix_1(an, pair_0)
  return pair_n[2]%1000000007

Áp công thức này, ta có thể tính F 1 tỷ rất nhanh. Nhanh thế nào?

1
2
3
4
5
>>> start=time.time()
>>> print(f(1000000000))
232795485
>>> print(time.time() - start)
0.00150990486145

Tada, tới đây là xong rồi. Cheer!

Tham khảo:

 • https://www.geeksforgeeks.org/modulo-1097-1000000007/?ref=rp
 • https://www.geeksforgeeks.org/count-ofdifferent-ways-express-n-sum-1-3-4/
 • https://kipalog.com/posts/Ban-ve-phuong-phap-toi-uu-tinh-tong-cac-so-Fibonacci