Viết keras model trong TensorFlow 2.x (phần 1) - cách viết Keras Functional API
Bài viết đầu tiên trong series nói về cách viết keras model trong TensorFlow 2.0. Cụ thể, bài viết nói về 3 cách viết model bằng Keras, sau đó minh họa bằng cách tạo lập model Resnet 50.

Tulip Tulip, 01 Nov 2019

TIR - Today I read - Unity 2d light
Nói về một số phương pháp chế tạo 2d light.

Tulip Tulip, 13 May 2019

TIR - Today I read - Some game tricks
Nói về 2 video mình theo dõi, 1 là 1 số trick trong Dead cells để làm game nuột hơn, 2 là một trick về việc thiết kế graphic cho game.

Tulip Tulip, 06 May 2019

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome
Giới thiệu về 1 series 4 bài viết về việc tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Các bài viết sẽ giới thiệu và diễn giải các khái niệm về Genetic Algorithm, cũng như hướng dẫn cụ thể các bước engineering, như thiết kế hệ thống, lấy input là image và xử lý, cách train hệ thống. Có 2 version bot là hardcode version và neural network version train bởi Genetic Algorithm.

Tulip Tulip, 27 Apr 2019

Làm quen với OpenAI gym thông qua game Taxi-v2
Sau khi cài đặt xong OpenAI gym, chúng ta sẽ tiến hành làm quen thêm với môi trường, biết cách lấy state, reward của môi trường, cũng như cách giải quyết bài toán sử dụng Q-learning.

Tulip Tulip, 25 Apr 2019