shower thought 16-11-2018

Tulip Tulip, 16 Nov 2018

Bài mở đầu cho series STN - shower thought notes, thực ra là note lại những điều mình nghĩ ra bất chợt, hoạc note lại những bài talk mình nghe, những conversation mình tham gia/nghe lỏm. Không có chủ đề chung, chỉ là note theo thời gian.

Tulip Tulip, 15 Nov 2018

TIR - Today I read - How Should We Evaluate Machine Learning for AI?
Tóm tắt lại bài talk How Should We Evaluate Machine Learning for AI? (https://www.youtube.com/watch?v=7CcSm0PAr-Y)

Tulip Tulip, 15 Nov 2018

TIR - Today I read - Deep Reinforcement Learning Doesn't Work Yet
Tóm tắt lại bài viết Deep Reinforcement Learning Doesn't Work Yet (https://www.alexirpan.com/2018/02/14/rl-hard.html)

Tulip Tulip, 04 Nov 2018

Something new under the sun
Kinh Thánh có mấy lời rằng: Ðiều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nhưng dưới ánh mặt trời, nhiều thứ đang thay đổi.

Tulip Tulip, 31 Oct 2018