Bài mở đầu cho series STN - shower thought notes, thực ra là note lại những điều mình nghĩ ra bất chợt, hoạc note lại những bài talk mình nghe, những conversation mình tham gia/nghe lỏm. Không có chủ đề chung, chỉ là note theo thời gian.

Tulip Tulip, 15 Nov 2018

TIR - Today I read - How Should We Evaluate Machine Learning for AI?
Tóm tắt lại bài talk How Should We Evaluate Machine Learning for AI? (https://www.youtube.com/watch?v=7CcSm0PAr-Y)

Tulip Tulip, 15 Nov 2018

TIR - Today I read - Deep Reinforcement Learning Doesn't Work Yet
Tóm tắt lại bài viết Deep Reinforcement Learning Doesn't Work Yet (https://www.alexirpan.com/2018/02/14/rl-hard.html)

Tulip Tulip, 04 Nov 2018

Something new under the sun
Kinh Thánh có mấy lời rằng: Ðiều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nhưng dưới ánh mặt trời, nhiều thứ đang thay đổi.

Tulip Tulip, 31 Oct 2018

Làm quen với OpenAI gym
Làm quen với OpenAI gym thông qua game Cartpole.

Tulip Tulip, 30 Oct 2018